Splošni pogoji poslovanja

1. Podatki o subjektu in uvodne določbe

  • Alta PC Biro d. o. o.
  • Ozeljan 104, 5261 Šempas
  • Matična številka: 1603108
    Davčna številka: SI55884261
  • Telefon: 05 30 78 560
  • E-pošta: info@alta-pcbiro.si
  • TRR: SKB d. d.: SI56 0313 0100 0165 727    Primorska hranilnica d. d.: SI 56 6400 0995 0090 261

Predmetni splošni pogoji določajo pravice in obveznosti obiskovalcev ter uporabnikov spletne strani www.alta-pcbiro.si ter pravice in obveznosti naročnikov storitev, ki jih ponuja spletna stran www.alta-pcbiro.si oziroma Alta PC Biro d. o. o.

Oseba, ki obišče spletno stran www.alta-pcbiro.si ali jo uporablja na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov ali dogodkov, naroči storitev ali na drug način sporoči svoje osebne podatke, se izrecno strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako poda oseba izrecno privolitev k veljavnosti teh splošnih pogojev, če sklene z Alta PC Biro d. o. o. kakršnokoli pogodbo ali na drug način izrazi strinjanje s temi splošnimi pogoji.

Za vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso podrobneje urejena, se uporabi veljavna zakonodaja oziroma predpisi.

V primeru, da katere določbe teh splošnih pogojev nasprotujejo veljavni zakonodaji oziroma predpisom, to ne vpliva na veljavnost splošnih pogojev, temveč se namesto takšnih določb uporabijo zakonske določbe oziroma določbe veljavnih predpisov. Druge določbe splošnih pogojev v tem primeru veljajo še naprej.

Predmetni splošni pogoji so vedno na voljo na spletni strani www.alta-pcbiro.si, z namenom, da se lahko obiskovalec, uporabnik ali naročnik z njimi kadarkoli seznani.

2. Uporaba pojmov

Obiskovalec je vsaka oseba, ki obišče spletno stran www.alta-pcbiro.si, vendar ne naroči storitev ali se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov ali dogodkov.

Uporabnik je vsaka oseba, ki uporablja spletno stran www.alta-pcbiro.si na način, da odda povpraševanje za kateregakoli izmed dostopnih artiklov ali storitev, naroči storitev ali artikel ali na drug način, z izpolnitvijo spletnega obrazca, sporoči svoje osebne podatke.

Naročnik je oseba, ki naroči katerokoli izmed storitev, ki jih ponuja spletna stran www.alta-pcbiro.si.

Upravljalec osebnih podatkov oz. upravljalec spletne strani ter ponudnik je Alta PC Biro d. o. o., Ozeljan 104, 5261 Šempas.

3. Ponudba oziroma opravljanje storitev

Alta PC Biro d. o. o. oziroma z njene strani pooblaščene osebe nudijo storitve najema, prodaje, servisa in druge podobne storitve po predhodnemu dogovoru.
Uporabnik spletne strani, oziroma naročnik storitev s sprejemom teh splošnih pogojev izjavlja, da je seznanjen z naravo storitev, ki jih ponuja spletna stran www.alta-pcbiro.si oziroma Alta PC Biro d. o. o., Ozeljan 104, 5261 Šempas.

V primeru, da se posameznik odloči naročiti izdelek/artikel ali storitev, se strinja, da so mu na voljo samo storitve, ki so predvidene v okviru te posamezne naročene storitve. Ponudnik ima do trenutka izvedbe storitve pravico do spremembe le-tega, o čemer bo naročnika obvestil do začetka izvajanja naročene storitve.

4. Naročilo storitev in izdelkov

Vsaka fizična oseba, ki želi naročiti storitev ali izdelek, ki je dostopen na spletni www.alta-pcbiro.si, ki jo ponuja Alta PC Biro d. o. o., lahko to stori na več načinov, in sicer z izpolnitvijo obrazca na spletni strani www.alta-pcbiro.si ali z oddajo naročila preko elektronskega naslova.

Naročilo je veljavno, če vsebuje vsaj naslednje (osebne) podatke:
• storitev, ki se naroča,
• ime in priimek naročnika,
• ter kontaktne podatke: telefonska številka oziroma elektronski naslov.

Naročilo je sprejeto/potrjeno, ko naročnik prejme potrdilo (potrditveni mail) o prejemu naročila s strani izvajalca.

Naročnik, ki odda naročilo za opravo storitev, z oddajo obrazca na spletni strani oziroma z oddajo naročila na predhodno opisan način, poda izrecno soglasje k sprejemu teh splošnih pogojev.

V trenutku, ko je bila storitev že naročena ter plačana, lahko naročnik odstopi le v primeru, da ponudnik storitve še ni pričel izvajati, vendar najkasneje 5 delovnih dni pred pričetkom izvajanja storitev. Za datum začetka izvajanja storitve se šteje dan, za katerega je naročnik naročil storitev. V primeru, da se je storitev, ki je že bila plačana, tudi že pričela izvajati, naročnik ne more več odstopiti od naročila in ni upravičen do povračila plačanih sredstev.

V primeru, da je bila storitev naročena ter plačana, vendar obstajajo razlogi na strani ponudnika, zaradi katerih storitve oziroma programa ne bo mogoče izvesti, se naročnik s sprejemom predmetnih splošnih pogojev strinja, da se mu že vplačana denarna sredstva vrnejo na transakcijski račun, s katerega je bilo opravljeno nakazilo, in sicer najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po obvestilu naročniku, da storitve ne bo mogoče opraviti. V primeru, da nakazilo ni bilo opravljeno s transakcijskega računa, je dolžan naročnik nemudoma sporočiti številko transakcijskega računa, na katerega se lahko izvede vračilo sredstev, naročnik pa je v takšnem primeru dolžan vračilo sredstev izvesti najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po prejemu obvestila o številki transakcijskega računa naročnika.

V primeru nakupa izdelka ima kupec, če ob prejemu ugotovi, da izdelek ne ustreza njegovim pričakovanjem, pravico, da pisno zahteva povrnitev plačila za izdelke. Izdelek mora vrniti ponudniku v roku 14 dni, pri tem pa sam krije stroške vračila. Ponudnik mu kupnino vrne v celotnem znesku v roku največ 7 dni po vračilu zavrnjenega izdelka. Za ta namen mora kupec ponudniku zagotoviti podatke transakcijskega računa, na katerega se nakaže vračilo kupnine.

Sprejemanje povpraševanj

Naročnik/stranka odda povpraševanje preko obrazca na spletni strani ali preko elektronske pošte na naslov info@alta-pcbiro.si ali prodaja@alta-pcbiro.si.

Pripravljanje ponudb

Po prejetem povpraševanju pripravimo ponudbo in jo stranki posredujemo preko elektronske pošte, navedene ob oddanem povpraševanju. Rok priprave ponudbe je odvisen od izdelka/storitve.

Potrditev ponudbe
Naročnik/stranka, nam, v kolikor ponudbo sprejme, to potrdi preko elektronske pošte na naslov info@alta-pcbiro.si ali prodaja@alta-pcbiro.si.

Rok in pogoji za plačilo in dobavo blaga
Plačila se izvedejo v roku navedenem na ponudbi ali po predhodnem dogovoru (po predračunu, po prejemu blaga, po dostavi blaga itd.). Z oddanim naročilom, se naročnik obveže za plačilo. Dobava blaga se izvede po prejetem plačilu, oziroma po predhodnem dogovoru prej.

Morebitni odstopi od naročil
Ob odstopu od naročila najema davčne blagajne, se odstop do 5 delovnih dni pred dogovorjenim terminom, naročniku ne obračuna. Ob odstopu naročila najema davčne blagajne manj kot 5 delovnih dni pred dogovorjenim terminom, se naročniku obračuna strošek priprave davčne blagajne.

Ob odstopu od naročila blaga pred oddanim naročilom s strani podjetja Alta PC Biro d. o. o. pri dobavitelju, se naročniku blaga in stroškov ne obračuna. V kolikor je bilo naročilo s strani podjetja Alta PC Biro d. o. o. pri dobavitelju že oddano, se naročniku naročeno blago polno obračuna.

Kdaj se pogodba šteje za sklenjeno
Pogodba se za sklenjeno šteje z oddanim naročilom.

4.1. Reverz/najem naprav

Za točnost vpisanih podatkov, za najem naprave, odgovarja naročnik. Prosimo, da podatke preverite pred pošiljanjem.

Pri reverzu/najemu naprav, naročnik/stranka v primeru poškodbe naprave ali povzročitve nedelovanja naprave, ki bi nastali zaradi nepravilne uporabe, rokovanja, shranjevanja ali drugih vzrokov, stroške popravila, poškodovane dele ali nakup nove naprave krije naročnik/stranka.

Vračila najetih naprav se izvedejo v roku navedenem na obrazcu za najem naprave. V primeru vračila naprav izven roka navedenega na obrazcu, si Alta PC Biro d. o. o. pridržuje pravico do obračunavanja dodatnih stroškov naročniku/stranki.

Ob odstopu od naročila najema davčne blagajne, se odstop do 5 delovnih dni pred dogovorjenim terminom, naročniku ne obračuna. Ob odstopu naročila najema davčne blagajne manj kot 5 delovnih dni pred dogovorjenim terminom, se naročniku obračuna strošek priprave davčne blagajne.

Za davčno potrjevanje računov pri najemu davčnih blagajn, je potrebno zagotoviti delujočo internetno povezavo. Za zagotovitev in vzpostavitev internetne povezave na kraju dogodka/najema naprave, je dolžan naročnik poskrbeti sam. Za nedelujočo internetno povezavo ali za ne vzpostavljeno internetno povezavo Alta PC Biro d. o. o. ne odgovarja, prav tako ne odgovarja za davčno ne potrjene račune ali za pozno davčno potrjevanje računov.

Med in po končanem dogodku/najemu naprave je naročnik obvezan in sam odgovoren za preverjanje davčne potrditve vseh računov.

Naprave so pred predajo naročniku vedno testirane (delovanje). Podjetje Alta PC Biro d. o. o. ne odgovarja za škodo/stroške, ki bi lahko nastali zaradi nemožnosti uporabe naprave, če je do tega prišlo zaradi okoliščin, ki ne izhajajo iz njegove sfere (nenadno nedelovanje naprave, višja sila).

Ob naročilu najema, naročnik/stranka prejme Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov, katerega je dolžan podpisati, ožigosati in hraniti ob napravi.

Uporabo vezane knjige računov določa 31. a člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Podrobneje je vsebina, oblika in način potrjevanja vezanih knjig računov določena s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov.

Naročnik je vedno dolžan hraniti davčno potrjeno Vezano knjigo računov pri sebi, v primeru okvare naprave/računalniškega programa ali izpada električne energije. ”Vezano knjigo računov mora za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju uporabiti tudi vsak zavezanec za davek, ko izdaja računov z uporabo računalniškega programa oziroma elektronske naprave ni mogoča zaradi okvare računalniškega programa ali elektronske naprave oziroma zaradi izpada električne energije.” (Citirano iz: Vezana knjiga računov, vprašanja in odgovori, 1. izdaja, 2015 ; 2. točka, stran 6 ; https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/150622_Vprasanja_in_odgovori_Vezane_knjige_racunov.pdf)

Oseba/podjetje/društvo se z izpolnitvijo obrazca za najem naprave in/ali podpisom obrazca in/ali podpisom reverz bloka strinja s splošnimi pogoji uporabe.

5. Cene in način plačila

Cene storitev, ki so objavljene na spletni strani www.alta-pcbiro.si oziroma storitev, ki jih ponuja Alta PC Biro d. o. o., so v evrih ter vključujejo DDV.

Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti cene brez predhodnega obvestila. Kljub skrbi, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru, da se po tem, ko je bila storitev že naročena, spremeni cena te storitve, velja za naročnika cena, objavljena v trenutku oddaje naročila. Naročnik lahko naročene izdelke plača po predračunu, z nakazilom na račun subjekta Alta PC Biro d. o. o., Ozeljan 104, 5261 Šempas.

Z namenom zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic si upravljalec spletne strani oziroma ponudnik pridržuje pravico obvestiti pristojne organe o morebitnih zlorabah oziroma sumljivih ter neobičajnih rabah kreditnih ali plačilnih kartic, ki bodo kot plačilno sredstvo uporabljene v procesu plačila za naročilo. V kolikor naročnik ne vnese zahtevanih podatkov v trenutku opravljanja plačila s kreditno ali plačilno kartico, je lahko to ovira za izvedbo naročila, za katero upravljalec spletne strani ne odgovarja.

Rok in pogoji za plačilo in dobavo blaga

Plačila se izvedejo v roku navedenem na ponudbi ali po predhodnem dogovoru (po predračunu, po prejemu blaga, po dostavi blaga itd.). Z oddanim naročilom, se naročnik obveže za plačilo.

6. Dobava

Dobavni rok

Izdelke, ki so na zalogi, vam bomo v najkrajšem možnem času po pošti dostavili na vaš naslov. Lahko se zgodi, da se dobavni rok določenih izdelkov zaradi velikega povpraševanja nekoliko podaljša. Podjetje Alta PC Biro d. o. o. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobavljenih artiklov, ki jih nima na zalogi.

7. Dostava in pošiljanje

Dostava po pošti – Dostavo naročenega blaga na ozemlju Republike Slovenije opravlja Pošta Slovenije. Stroški pošiljanja blaga znotraj Slovenije znašajo 4 eur, krije jih naročnik.

Osebni prevzem je mogoč le po predhodnem dogovoru in v primeru, da kupnino nakažete vnaprej na transakcijski račun podjetja Alta PC Biro d. o. o. (plačilo po ponudbi/predračunu). Prevzem se opravi za tem, ko vam potrdimo, da je pošiljka pripravljena na prevzem ter v predhodno dogovorjenem terminu v okviru delovnega časa.

8. Vračilo blaga

Pravica odstopa potrošnika od pogodbe. Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu nedvoumno sporoči, da odstopa od pogodbe na daljavo (spletnega nakupa), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: info@alta-pcbiro.si. V primeru odstopa od pogodbe, potrošnik prejeti artikel vrne ali po pošti ali ga osebno prinese na naslov prodajalca:
Alta PC Biro d. o. o., Ozeljan 104, 5261 Šempas.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nerabljen, nepoškodovan, v nepoškodovani originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Pred vračilom nas obvestite na elektronski naslov ali nas pokličite na telefonsko številko, da se dogovorimo o najboljšem načinu vračila. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika in/ali ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam. V kolikor so izdelki poškodovani ali rabljeni, si trgovina pridržuje pravico, da vračilo zavrne ali pa zaračuna ustrezno odškodnino. Vračilo opravljenih plačil (kupnina) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Prodajalec lahko zadrži vračilo plačila, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

9. Lastninska pravica

Prodajalec (Alta PC Biro d. o. o.) zadrži lastninsko pravico na blagu do plačila kupnin.

10. Omejitev odgovornosti

Upravljalec spletne strani www.alta-pcbiro.si se bo ves čas trudil obiskovalcem omogočiti nemoten dostop do spletne strani, vendar ne odgovarja za škodo, ki bi lahko neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nemožnosti uporabe te spletne strani, prav tako ne nosimo nikakršne odgovornosti za ne dostopanje do vsebin ali nedosegljivost spletne strani iz kakršnegakoli razloga. Prav tako ne nosimo nikakršne odgovornosti, če iz kakršnega koli razloga ta spletna stran ni na voljo v vsakem trenutku ali v katerem koli obdobju. Dostop do nekaterih delov ali celotne vsebine se lahko občasno tudi omeji.

Upravljalec spletne strani prav tako ne odgovarja škodo, ki je posledica uporabe internetne mreže, kot so na primer prekinitev storitev s strani ponudnika internetnih storitev, zunanji vdor, računalniški virusi in podobno.

Upravljalec osebnih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob naročilu storitev.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko uporabniku ali naročniku nastala ob naročilu ali izvedbi oziroma udeležbi na storitvah, ki jih ponuja Alta PC Biro d. o. o., oziroma ki jih slednja promovira. Vsak uporabnik ali naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev na katerega izmed predvidenih načinov, kot so opredeljeni v teh splošnih pogojih, izrecno sprejema odgovornost za vse morebitne posledice pri udeležbi v storitvah.

V primeru, da Alta PC Biro d. o. o. oziroma pooblaščena oseba promovira izdelek oziroma storitev drugega ponudnika, veljajo za morebitnega naročnika oziroma uporabnika splošni pogoji, ki jih objavi drugi ponudnik. V tem primeru se glede morebitne škode ter odgovornosti uporabljajo določbe splošnih pogojev oziroma pravil programa drugega ponudnika, Alta PC Biro d. o. o. pa za morebitno škodo, ki bi naročniku oziroma ponudniku nastala iz tega programa ali opravljene storitve, ne odgovarja.

Ponudnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali naročniku zato, ker v okviru storitve oziroma najema ni sledil danim navodilom in pravilom ali ker je pridobljena sredstva, znanja ali materiale uporabljal na nedovoljen oziroma nepredviden način.

Alta PC Biro d. o. o. ali z njene strani pooblaščena oseba kot ponudnik ali kot promotor ne odgovarja za uspeh ponudnika oziroma naročnika storitev oziroma programa, prav tako ne daje nikakršnega zagotovila, da bo uporabniku oziroma naročniku vsebina storitve ustrezala. Uporabnik oziroma naročnik se s sprejemom teh splošnih pogojev strinja, da je v celoti odgovoren za svoj uspeh v programu oziroma v okviru storitev.

Spletne strani www.alta-pcbiro.si so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu ponudnik ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

11. Komuniciranje in marketing

Če ste oddali obrazec za prejem brezplačne vsebine ali izpolnili ter poslali kontaktni obrazec (ter pri tem označili polje, da želite prejemati novice), vam bomo morda občasno poslali novice po elektronski pošti. Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite s klikom na “odjava” v katerem koli poslanem marketing sporočilu. Če ne želite prejemati elektronskih sporočil, nam to lahko kadarkoli sporočite na info@alta-pcbiro.si.

Novice pošiljamo preko spletne aplikacije MailerLite ali direktno prek e-naslova info@alta-pcbiro.si in/ali prodaja@alta-pcbiro.si.

12. Avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine

© Copyright 2024 Alta PC Biro d. o. o., www.alta-pcbiro.si

Vsa besedila, slike, ilustracije, fotografije, glasba, posnetki in podobno, ki so objavljene na spletni strani www.alta-pcbiro.si ali so oblikovane v okviru storitev subjekta Alta PC Biro d. o. o., so avtorsko delo ter uživajo zaščito skladno z določili zakonodaje s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine. Dostop do spletne strani je uporabnikom dovoljen zgolj kot kratkotrajnim obiskovalcem spletne strani. Pridržujemo si pravico, da umaknemo ali spremenimo vsebino brez predhodnega obvestila. Obiskovalec spletne strani ima pravico uporabljati vsebino spletne strani izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Kakršnakoli drugačna uporaba vsebine spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je izrecno prepovedana skladno z zakonodajo s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine.

Prepovedana je kakršna koli neupravičena ter nedovoljena uporaba hiperpovezave spletne strani www.alta-pcbiro.si, razen z izrecnim dovoljenjem pooblaščene osebe oziroma subjekta Alta PC biro d. o. o.

Vsaka storitev, ki je objavljena na spletni strani www.alta-pcbiro.si oziroma, ki ga ponuja subjekt Alta PC Biro d. o. o. je avtorsko delo ponudnika oziroma druge pravne ali fizične osebe, za katero ponudnik promovira storitev ali program. Kakršnakoli neupravičena uporaba vsebine oziroma storitev (npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) oziroma prejetih predmetov, dokumentacije, listin ter brošur v okviru storitev v komercialne namene je prepovedana.

13. Pomoč strankam in reševanje sporov

Obiskovalec, uporabnik ali naročnik lahko vsa vprašanja, pritožbe ter druge pripombe pošlje na elektronski naslov info@alta-pcbiro.si ali neposredno na naslov Alta PC Biro d. o. o., Ozeljan 104, 5261 Šempas. Upravljalec oziroma ponudnik se bo trudil pritožbe in morebitne spore reševati na miren način, v kolikor pa to ne bo mogoče, pa je za obravnavanje sporov, ki izhajajo iz razmerja med obiskovalcem, uporabnikom ali naročnikom na eni ter upravljalcem oziroma ponudnikom na drugo, pristojno po zakonu pristojno sodišče.

14. Pravo in pristojnost

Pogoji so v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Za vse spore, ki nastanejo iz naslova predmetnih pogojev, je ne glede na stalno prebivališče stranke (potrošnika) pristojno stvarno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.

15. Končne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila, spremeni Splošne pogoje poslovanja. O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja bo ponudnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni strani www.alta.pcbiro.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo Splošnih pogojev poslovanja, če uporablja to spletno stran. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Kljub temu pa se lahko zgodi, da zaradi hitrih sprememb ponudbe storitev, izdelkov ali svetovanj ter kratkih akcij ne more zagotoviti ažurnosti podatkov. V tem primeru bo uporabnika obvestil po e-pošti ali po telefonu.

Pričetek veljavnosti teh Splošnih pogojev poslovanja je 22. 5. 2023. Z dnem pričetka veljavnosti teh Splošnih pogojev poslovanje prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja z dne 21. 5. 2023.